با استفاده از این ابزار می توانید حجم تمامی کد های Css سایت خود را کاهش دهید. ابزار کاهش حجم کد های CSS با استفاده از حذف توضیحات و فواصل موجود در کد های سی اس اس حجم آن ها را کاهش خواهد داد.

تذکر : فایل های سی اس اسی که توسط قالب ایجاد شده اند را نباید با استفاده از این ابزار بهینه سازی نمود چرا که ممکن است باعث اجرا نشدن کدهای قالب شود.