درس دهم

خصوصیت float کمک می‌کند که بتوان یک عنصر را در صفحه به سمت چپ یا راست فشار داده و موجب می شود تا دیگر عناصر اطراف آن پوشیده شوند.‌

ادامه مطلب...

درس هشتم

برای چگونگی نمایش عنصر در css از خصوصیت display استفاده می شود و برای اینکه یک عنصر را پنهان(hidden) یا قابل رویت(visible) کرد، از خصوصیت visibility استفاده می کنند.

ادامه مطلب...

درس نهم

در css برای اینکه بتوان عناصر را در جهت محور x ترازبندی کرد، روش های مختلفی وجود دارد.

ادامه مطلب...

درس هفتم


رنگ متن color

با استفاده از خصوصیات color می توان رنگ متن ها را تنظیم نمود.

ادامه مطلب...