درس هشتم

برای چگونگی نمایش عنصر در css از خصوصیت display استفاده می شود و برای اینکه یک عنصر را پنهان(hidden) یا قابل رویت(visible) کرد، از خصوصیت visibility استفاده می کنند.


به دو روش می توان عناصر css را پنهان کرد:
تنظیم کردن خصوصیت display با مقدار "none"
تنظیم کردن خصوصیت visibility را با مقدار "hidden"
دقت کنید که استفاده از این دو روش موجب تولید نتایج مختلفی خواهد شد.

در روش (visibility:hidden) عنصر پنهان شده اما تاثیر آن یا فضایی که اشغال کرده در صفحه باقی می ماند.
به مثال زیر توجه کنید:

h1.hidden {visibility:hidden;}

در روش (display:none) عنصر حذف شده و در صفحه اصلی اثری از آن باقی نمی ماند.
مثال

h1.hidden {display:none;}

عناصر inline و block

عنصر block تمامی طول یک سطر را اشغال خواهد کرد.
مثال برای عناصر Block:

<h1>
<p>
<div>

یک عنصرinline تنها به اندازه ای که نیاز خواهد داشت، عرض یک سطر را اشغال می‌ کند.
مثال برای عناصر inline:

<span>
<a>

چگونگی تغییر نمایش یک عنصر

در مثال زیر آیتم های لیست به صورت یک عنصر inline به نمایش درآمده اند.‌

li {display:inline;}

در مثال زیر عنصر span به عنوان یک عنصر block به نمایش در آمده است.

span {display:block;}

1000 کاراکتر باقیمانده است