بلاگ بلاگ

بازاریابی محتوا

بازاریابی محتوا

بازاریابی محتوا (Content Marketing) یکی از مولفه هایی است که در مبحث دیجیتال مارکتنیگ وجود دارد. با این که مفهوم بازاریابی محتوا به تازگی شکل گرفته و بین مردم باب شده اما در گذشته نیز وجود داشته است و مثال های آن را در زمان اختراع دستگاه چاپ گوتنبرگ و حتی قبل از آن نیز می توان یافت. در ادامه به بررسی این مفهوم پرداخته شده است.